Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy/ Warszawa
 2. Adres przedsiębiorstwa:

HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska

u. Berensona 32a/4

03-287 Warszawa

NIP: 7181816156

 1. Opis procedury reklamacji:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem przedsiębiorstwa lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub na adres mailowy home.decor.waw@gmail.com.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

- Kupujący składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar – odesłać go lub osobiście dostarczyć do magazynu firmowego na adres: HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska, ul. Białołęcka 233a, 03-253 Warszawa

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, czas liczony na rozstrzygnięcie reklamacji będzie liczony od momentu otrzymania przez Sprzedającego wszystkich potrzebnych dokumentów.

 1. Zwrot towaru

4.1  Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Przedsiębiorcy lub na adres mailowy home.decor.waw@gmail.com. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Zwrot towaru na w/w zasadach nie dotyczy produktów zarezerwowanych w sklepie internetowym i zakupionych w sklepie stacjonarnym. Jeśli zwrot przez Kupującego zostanie dokonany po ustawowym terminie zwrot środków zostanie dokonany w kwocie kosztów zakupionych przedmiotów.

4.2  Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy kupna- sprzedaży, liczy się od dnia doręczenia towaru przez kuriera.

4.3  Zwrot towaru powinien nastąpić bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli zwrot dokonywany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy uszkodzeniu w transporcie zwracanego towaru pracownik/kurier Poczty Polskiej nie spisuje protokołu szkody. Zalecamy wysyłkę zwracanego towaru za pośrednictwem firm kurierskich.

4.4  W miarę możliwości prosimy o załączenie do przesyłki dowodu zakupu (paragon).

4.5  Klient dostarcza towar na swój koszt, do magazynu firmowego na adres: HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska, ul. Białołęcka 233a, 03-253 Warszawa

4.6  Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, oprócz kosztów związanych z odesłaniem towaru, na numer rachunku bankowego, który został podany przez klienta.

4.7  Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy, który ujęty jest w wycenie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.8  W przypadku, gdy towar został zakupiony na fakturę VAT, do klienta zostanie wysłana korekta faktury VAT.

4.9 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 15 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami.

4.10 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. (art. 34. ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U.2014 r. poz.827 z późn. zm.) 

 

 1. Kodeks dobrych praktyk:

Zgodnie z Art. 545 KC każdy towar jest przez nas starannie pakowany i zabezpieczany na czas wysyłki. W chwili odbioru towaru prosimy sprawdzić stan i zawartość przesyłki przy kurierze- nawet jeśli nie nosi ona zewnętrznych oznak uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia przesyłki prosimy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Protokół prosimy spisać w chwili doręczenia przesyłki przez kuriera. 

Podstawa prawna:

Art. 545. § 1. Sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

 • W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Warunki gwarancji

 • Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące dla konsumenta oraz 12 miesięcy dla klienta nie będącego konsumentem i zaczyna się od momentu sprzedaży mebla Kupującemu. Data sprzedaży mebla umieszczona jest na dowodzie zakupu. Czas na zgłoszenie reklamacji w wyniku zauważonej usterki wynosi jeden rok od dnia wykrycia wad
 • Postanowienia niniejszej karty nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Gwaranta jest posiadanie przez Kupującego dokumentu zakupu mebli.
 • Gwarant uprawniony będzie do odmowy przystąpienia do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w przypadku nie okazania przez Kupującego dokumentu zakupu wystawionego przez Gwaranta.
 • Gwarant zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu informacji na temat materiałów z jakich wykonany jest mebel, zasad konserwacji, instruktażu o funkcjonowaniu akcesoriów meblowych.
 • Gwarancja dotyczy wyłącznie mebli mieszkaniowych używanych w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
 • Kupujący zgłasza reklamację w miejscu zakupu mebli, dostarczając dokumentację dotyczącą zakupu oraz przedmiot na adres magazynu firmy.
 • Ocenę zasadności złożonej reklamacji przeprowadza Gwarant lub Przedstawiciel Producenta.
 • Kupujący zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności we współdziałaniu i umożliwieniu naprawy.
 • Gwarant i Producent nie mają obowiązku dostarczenia Kupującemu mebla zamiennego na czas naprawy.
 • W przypadku uznania zasadności reklamacji, naprawa gwarancyjna nastąpi w możliwie najszybszym terminie.
 • Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonania naprawy wad usuwalnych, uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej.
 • Gwarant będzie rozpatrywał, co do zasadności złożoną reklamację:
 • W ciągu 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo, o ile dla ustalenia zasadności reklamacji konieczne jest przeprowadzenie badań specjalistycznych ustalony czas rozstrzygnięcia reklamacji będzie przedłużony o czas trwania badań.
 • Czas załatwienia reklamacji ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Gwaranta.
 • Kupującemu przysługuje prawo do wymiany mebla na wolny od wad jedynie w przypadku, gdy Producent uzna, że naprawa mebla jest niemożliwa lub pociąga za sobą nadmierne koszty. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby lub mogłoby spowodować obniżenie jakości mebla, załatwienie reklamacji może nastąpić za zgodą Kupującego przez obniżenie ceny mebla, którego reklamacja dotyczy.
 • Koszty wynikające ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji obciążają Kupującego, w tym w szczególności: ewentualny koszt transportu, dodatkowych ekspertyz przeprowadzonych na życzenie Kupującego, koszt odbioru mebla.
 • Nie należy montować uszkodzonych elementów mebli. Ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem. W przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.
 • Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian: konstrukcyjnych, kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji mebli.
 • Meble prezentowane w aktualnych informatorach Producenta nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
 • Czas trwania gwarancji przysługujący Przedsiębiorcy/Firmie wynosi 12 miesięcy i zaczyna się od momentu sprzedaży mebla. Data sprzedaży mebla umieszczona jest na dowodzie zakupu.
 • Nie będą wydawane duplikaty karty gwarancyjnej.

Gwarancją nie są objęte

 • Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu, użytkowania, konserwacji, czyszczenia oraz przechowywania mebli.
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu (otarcia, rozdarcia, zarysowania, pęknięcia itp.) , jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
 • Wady, uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie.
 • Niewielkie różnice w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów podanych w aktualnych informatorach Producenta.
 • Uszkodzenia mechaniczne.
 • Zalania mebli wodą i innymi cieczami.
 • Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta.
 • Uszkodzenia wynikłe z naprawy bądź przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie.
 • Zabarwienia mebli odzieżą lub innymi barwnikami.
 • Meble, których obniżono cenę przy zakupie.

Cechy naturalne nie podlegające gwarancji

 • Zmiany zachodzące naturalnie, podczas normalnej eksploatacji mebla.
 • Nierównomierne wybarwienie,  różnice  w  usłojeniu oraz odcieniu elementów drewnianych wynikające z naturalnych właściwości drewna.

Zasady konserwacji i użytkowania mebli

 • Dla prawidłowego użytkowania mebli zawsze należy przestrzegać, aby pomieszczenie, w którym znajdują się było zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, tj. zbyt wysoką, względnie niską temperaturą i wilgotnością powietrza oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • Meble należy użytkowa w pomieszczeniu zamkniętym, w którym temperatura waha się w granicach od 10 do 30 °C, a wilgotność względna powietrza od 40 do 60%.
 • Meble należy ustawić w odległości nie mniejszej jak 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.
 • W celu przedłużenia estetycznego wyglądu powierzchni należy chronić je przed bezpośrednim działaniem wody oraz innych substancji szkodliwych, a także przed uszkodzeniami mechanicznymi i cieplnymi.
 • Przy rozpakowaniu mebli nie należy używać ostrych narzędzi.
 • Przy ustawianiu mebli należy wyregulować nogi oraz elementy funkcyjne.
 • Nogi mebli należy zabezpieczyć np. filcem w celu uniknięcia uszkodzenia podłogi.
 • Meble należy przenosić. Mebli nie należy przesuwać gdyż krawędzie nóg mogą spowodować uszkodzenia podłogi oraz same mogą ulec uszkodzeniu.
 • Powierzchnie mebli z laminatu, PP oraz wykończone farbami można zmywać wilgotną, bawełnianą ściereczką, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą ściereczką. Powierzchnie wykończone na połysk należy czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
 • Materiał obiciowy należy utrzymać w czystości.
 • Zabrudzenia tkanin i Eko-skór czyścić miękką, bawełnianą ściereczką delikatnie nasączoną wodą. Należy unikać przemoczenia materiału obiciowego. Wilgoć usunąć suchą ściereczką.

Rabaty i promocje

 • Rabat 3% na pierwsze zakupy obowiązuje po zarejestrowaniu się w naszym sklepie oraz na produkty, które nie są produktami w obniżonej cenie, czyli objęte Promocją. Rabat naliczy się automatycznie w momencie składania zamówienia. Promocja na w/w rabat trwa do odwołania.
 • Promocja "żarówka gratis" dotyczy zakupów dokonanych przez konsumenta na kwotę powyżej 150 zł liczonych bez kosztów wysyłki . Promocja dotyczy żarówki LED A60 12W. Gwarancja na żarówkę w opisywanej promocji wynosi 3 miesiące. Promocja trwa od dnia 24.02.2018 do 31.10.2018 roku. Promocja nie dotyczy produktów z działu akcesoria oraz przy rezerwacji produktów w sklepie.
 • Promocja "Black Friday" obowiązuje 29 listopada do 1 grudnia 2019 roku, po wpisaniu kodu rabatowego - "BW2019". Dotyczy darmowej wysyłki przy wpłacie na konto, przy zamówieniach do kwoty 1500 zł oraz od zaksięgowania środków na naszym koncie lub potwierdzeniu płatności za pobraniem w ciągu 2 dni roboczych od zakupu. Wysyłka zamówień będzie zrealizowana wciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania środków na naszym koncie lub potwierdzeniu płatności za pobraniem. Promocja nie dotyczy oferty - KRZESŁO AŻUROWE RÓŻNE KOLORY 173 MASTER DESIGN

Inne postanowienia

 • Przy zakupie stołu, obowiązkiem osoby odbierającej zamówienie jest pomoc kurierowi w jego rozładunku.
 • Wysyłka zamówień powyżej 2000 zł z płatnością za pobraniem jest realizowana po wpłaceniu zadatku w min. kwocie kosztów wysyłki. 
 • Jeśli kupujący nie odbierze zamówienia przy płatności za pobraniem, kolejna wysyłka zamówienia możliwa jest tylko po otrzymaniu od kupującego zapłaty w formie przelewu bankowego na konto.
 • Zdjęcia umieszczone na naszych aukcjach są poglądowe. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.
 • Kolory oraz  na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od indywidualnych ustawień monitora. 
 • Zdjęcia umieszczone na naszych aukcjach są naszą własnością i zakazujemy ich kopiowania.
 • Meble sprzedawane w naszym sklepie są do samodzielnego montażu.
 • Nie przekazujemy kurierom, by pozostawili paczki na ochronie bądź pod innym adresem.

Polityka prywatności

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sklep internetowy www.kup-meble.pl zwany dalej „Sklep internetowy”, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest

HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska z siedzibą:

Berensona 32a/4, 03-287 Warszawa

NIP: 7181816156,REGON: 147488944

Telefon: 602 342 132

E-mail: home.decor.waw@gmail.com  - zwana dalej „Administratorem

 1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:
 • zawierania umów - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego
 • obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) a brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 1. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów są wskazane poniżej.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
 • Realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej 

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy

Zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), adres IP, ID klienta. 

 • Wysyłka wiadomości email w ramach usługi newsletter

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Adres poczty elektronicznej, adres IP, ID 

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP/PESEL) Klienta 

 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

 Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

4. ODBIORCY DANYCH

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego lub rezerwacji produktu na magazynie, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 3.  
  1. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • przewoźnicy / brokerzy kurierscy / firmy spedycyjne - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi. (DPD Sp.z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, Geis Parcel PL Sp. z o.o., Sosnowiec-Pieńki 7, 95-010 Stryków, GLS POLAND Sp. z o.o. Głuchowo, ul. Tęczowa 10, 62-052 Komorniki.
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. (Paypro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań)
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. (Dreamcommerce S.A., ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków. Domodi Sp. z o.o. ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław. POSTIVO.PL Sp. Z O.O. Sp. Komandytowa, ul. Litewska 4B lokal 16, 35-302 Rzeszów.)

HomebookPixel korzysta z plików cookies przeglądarki użytkownika. Usługa HomebookPixel Administratorowi pomaga mierzyć skuteczność prowadzonych działań na portalu Homebook.pl oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta, możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

   1. zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
   2. zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
   3. określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
   4. blokowania lub usuwania cookies.
  • dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. (Web INnovative Software Sp. z o.o., (ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław)

5. PROFILOWANIE

 1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 •  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
 • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 4. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 5.  Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium