Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy kupna/sprzedaży

Adres do zwrotu zamówień:

Magazyn HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska

Białołęcka 233a

03-253 Warszawa 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą , weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Białołęcka 233a, 03-287 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. (art. 34. ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U.2014 r. poz.827 z późn. zm.)
 13. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 14. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny na aukcji, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska
ul. Berensona 32a/4, 03-287 Warszawa adres e-mail: home.decor.waw@gmail.com

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Data odbioru  zamówienia ...............................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (*)

 

...............................................................................................................................................
- Adres Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (*)

...............................................................................................................................................

- Numer konta bankowego oraz nazwa banku

...............................................................................................................................................

 

.............................................................................................
Podpis Konsumenta lub Przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarcząData ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Białołęcka 233a, 03-287 Warszawa.
 5. Na towar została udzielona dodatkowo gwarancja. Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące i zaczyna się od momentu sprzedaży mebla Kupującemu. Data sprzedaży mebla umieszczona jest na dowodzie zakupu. Czas na zgłoszenie reklamacji w wyniku zauważonej usterki wynosi jeden rok od dnia wykrycia wad
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie oraz na braki ilościowe w przesyłce należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. Do reklamacji prosimy dołączyć zdjęcia uszkodzeń oraz protokół szkody lub protokół na braki w przesyłce spisany z kurierem doręczającym zamówienie lub jeśli dostawa odbyła się bezkontaktowo protokół należy spisać w ciągu 1 godziny po odebraniu przesyłki na stronie firmy kurierskiej DPD: https://protokol.dpd.com.pl/ lub na infolinii firmy kurierskiej GLS pod numerem +48 46 814 82 20
 7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia reklamacji.
 1. Kodeks dobrych praktyk:

Zgodnie z Art. 545 KC każdy towar jest przez nas starannie pakowany i zabezpieczany na czas wysyłki. W chwili odbioru towaru prosimy sprawdzić stan i zawartość przesyłki przy kurierze- nawet jeśli nie nosi ona zewnętrznych oznak uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia przesyłki prosimy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Protokół prosimy spisać w chwili doręczenia przesyłki przez kuriera. 

Podstawa prawna:

Art. 545. § 1. Sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.

W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 1. Gwarancją nie są objęte:
  1. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu, użytkowania, konserwacji, czyszczenia oraz przechowywania mebli.
  2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu (otarcia, rozdarcia, zarysowania, pęknięcia itp.) , jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
  3. Wady, uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie.
  4. Niewielkie różnice w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów podanych w aktualnych informatorach Producenta.
  5. Uszkodzenia mechaniczne m.in. zarysowania, rozdarcia, przetarcia, pęknięcia, złamania, itp.
  6. Zalania mebli wodą i innymi cieczami.
  7. Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta.
  8. Uszkodzenia wynikłe z naprawy bądź przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie.
  9. Zabarwienia mebli odzieżą lub innymi barwnikami.
  10. Niewłaściwa konserwacja mebla
  11. Cechy naturalne nie podlegające gwarancji:
 • Zmiany zachodzące naturalnie, podczas normalnej eksploatacji mebla.
 • Nierównomierne wybarwienie,  różnice  w  usłojeniu oraz odcieniu elementów drewnianych wynikające z naturalnych właściwości drewna.

11. Zasady konserwacji i użytkowania mebli

 1. Dla prawidłowego użytkowania mebli zawsze należy przestrzegać, aby pomieszczenie, w którym znajdują się było zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, tj. zbyt wysoką, względnie niską temperaturą i wilgotnością powietrza oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 2. Meble należy użytkować w pomieszczeniu zamkniętym, w którym temperatura waha się w granicach od 10 do 30 °C, a wilgotność względna powietrza od 40 do 60%.
 3. Meble należy ustawić w odległości nie mniejszej jak 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.
 4. W celu przedłużenia estetycznego wyglądu powierzchni należy chronić je przed bezpośrednim działaniem wody oraz innych substancji szkodliwych m.in. soli, a także przed uszkodzeniami mechanicznymi i cieplnymi.
 5. Przy rozpakowaniu mebli nie należy używać ostrych narzędzi.
 6. Przy ustawianiu mebli należy wyregulować nogi oraz elementy funkcyjne.
 7. Podczas użytkowania mebli należy sprawdzać i regularnie dokręcać śruby.
 8. Nogi mebli należy zabezpieczyć np. filcem w celu uniknięcia uszkodzenia podłogi.
 9. Meble należy przenosić. Mebli nie należy przesuwać gdyż krawędzie nóg mogą spowodować uszkodzenia podłogi oraz same mogą ulec uszkodzeniu.
 10. Na meblach nie należy stawać, bujać się. Należy używać je zgodnie z przeznaczeniem.
 11. Powierzchnie mebli z laminatu, PP oraz wykończone farbami można zmywać wilgotną, bawełnianą ściereczką, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą ściereczką. Powierzchnie wykończone na połysk należy czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
 12. Materiał obiciowy należy utrzymać w czystości.
 13. Zabrudzenia tkanin i Eko-skór czyścić miękką, bawełnianą ściereczką delikatnie nasączoną wodą. Należy unikać przemoczenia materiału obiciowego. Wilgoć usunąć suchą ściereczką.

Zasady konserwacji i użytkowania mebli

 1. Dla prawidłowego użytkowania mebli zawsze należy przestrzegać, aby pomieszczenie, w którym znajdują się było zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, tj. zbyt wysoką, względnie niską temperaturą i wilgotnością powietrza oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 2. Meble należy użytkowa w pomieszczeniu zamkniętym, w którym temperatura waha się w granicach od 10 do 30 °C, a wilgotność względna powietrza od 40 do 60%.
 3. Meble należy ustawić w odległości nie mniejszej jak 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.
 4. W celu przedłużenia estetycznego wyglądu powierzchni należy chronić je przed bezpośrednim działaniem wody oraz innych substancji szkodliwych, a także przed uszkodzeniami mechanicznymi i cieplnymi.
 5. Przy rozpakowaniu mebli nie należy używać ostrych narzędzi.
 6. Przy ustawianiu mebli należy wyregulować nogi oraz elementy funkcyjne.
 7. Nogi mebli należy zabezpieczyć np. filcem w celu uniknięcia uszkodzenia podłogi.
 8. Meble należy przenosić. Mebli nie należy przesuwać gdyż krawędzie nóg mogą spowodować uszkodzenia podłogi oraz same mogą ulec uszkodzeniu.
 9. Powierzchnie mebli z laminatu, PP oraz wykończone farbami można zmywać wilgotną, bawełnianą ściereczką, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą ściereczką. Powierzchnie wykończone na połysk należy czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
 10. Materiał obiciowy należy utrzymać w czystości.
 11. Zabrudzenia tkanin i Eko-skór czyścić miękką, bawełnianą ściereczką delikatnie nasączoną wodą. Należy unikać przemoczenia materiału obiciowego. Wilgoć usunąć suchą ściereczką. 
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium