Zwroty i reklamacje

ZWROTY

 

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

 

Adres do zwrotu:

 

Magazyn HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska

Białołęcka 233a

03-253 Warszawa

 

1.1 Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie paragonu oraz OŚWIADCZENIA (kliknij w celu pobrania oświadczenia do wydrukowania) przed jego upływem na adres Przedsiębiorcy lub na adres mailowy: home.decor.waw@gmail.com. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Informujemy, że nie odbieramy przesyłek za pobraniem. Zwrot towaru na w/w zasadach nie dotyczy produktów zarezerwowanych w sklepie internetowym a zakupionych i opłaconych w sklepie stacjonarnym. Jeśli zwrot przez Kupującego zostanie dokonany po ustawowym terminie zwrot środków zostanie dokonany w kwocie kosztów zakupionych przedmiotów.

1.2 Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy kupna- sprzedaży, liczy się od dnia doręczenia towaru przez kuriera. 

1.3 Zwrot towaru powinien nastąpić bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli zwrot dokonywany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy uszkodzeniu w transporcie zwracanego towaru pracownik/kurier Poczty Polskiej nie spisuje protokołu szkody. Zalecamy wysyłkę zwracanego towaru za pośrednictwem firm kurierskich.

1.4 W miarę możliwości prosimy o załączenie do przesyłki dowodu zakupu (paragon) i karty gwarancyjnej.

1.5 Kupujący dostarcza towar na swój koszt, na adres firmy: HOME DECOR, Białołęcka 233a, 03-253 Warszawa

1.6 Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu towaru do magazynu przez kupującego, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, oprócz kosztów związanych z odesłaniem towaru, na numer rachunku bankowego, który został podany przez kupującego.

1.7 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny na aukcji, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

1.8 W przypadku, gdy towar został zakupiony na fakturę VAT, do kupującego zostanie wysłana korekta faktury VAT.

1.9 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami.

1.10 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm. art. 12 ust. 1 pkt 9).

 

REKLAMACJE

 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem przedsiębiorstwa lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub na adres mailowy home.decor.waw@gmail.com. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. - Kupujący składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar – odesłać go lub osobiście dostarczyć do magazynu firmowego na adres: HOME DECOR Agnieszka Siemińska-Dąbrowska, ul. Białołęcka 233a, 03-253 Warszawa Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, czas liczony na rozstrzygnięcie reklamacji będzie liczony od momentu otrzymania przez Sprzedającego wszystkich potrzebnych dokumentów.

 

GWARANCJA

 

 1. Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące dla osoby prywatnej oraz 12 miesięcy dla klienta nie będącego konsumentem i zaczyna się od momentu sprzedaży mebla Kupującemu. Data sprzedaży mebla umieszczona jest na dowodzie zakupu. Czas na zgłoszenie reklamacji w wyniku zauważonej usterki wynosi jeden rok od dnia wykrycia wad.
 2. Postanowienia niniejszej karty nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji przez Gwaranta jest posiadanie przez Kupującego dokumentu zakupu mebli.
 4. Gwarant uprawniony będzie do odmowy przystąpienia do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w przypadku nie okazania przez Kupującego dokumentu zakupu wystawionego przez Gwaranta.
 5. Gwarant zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu informacji na temat materiałów z jakich wykonany jest mebel, zasad konserwacji, instruktażu o funkcjonowaniu akcesoriów meblowych.
 6. Gwarancja 24 miesiące dotyczy wyłącznie mebli mieszkaniowych używanych w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
 7. Kupujący zgłasza reklamację w miejscu zakupu mebli, dostarczając dokumentację dotyczącą zakupu oraz przedmiot na adres magazynu firmy.
 8. Ocenę zasadności złożonej reklamacji przeprowadza Gwarant lub Przedstawiciel Producenta.
 9. Kupujący zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności we współdziałaniu i umożliwieniu naprawy.
 10. Gwarant i Producent nie mają obowiązku dostarczenia Kupującemu mebla zamiennego na czas naprawy.
 11. W przypadku uznania zasadności reklamacji, naprawa gwarancyjna nastąpi w możliwie najszybszym terminie.
 12. Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonania naprawy wad usuwalnych, uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej.
 13. Gwarant będzie rozpatrywał, co do zasadności złożoną reklamację:
 • W ciągu 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo, o ile dla ustalenia zasadności reklamacji konieczne jest przeprowadzenie badań specjalistycznych ustalony czas rozstrzygnięcia reklamacji będzie przedłużony o czas trwania badań.
 • Czas załatwienia reklamacji ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Gwaranta.
 1. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany mebla na wolny od wad jedynie w przypadku, gdy Producent uzna, że naprawa mebla jest niemożliwa lub pociąga za sobą nadmierne koszty. W przypadku, gdy wada jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby lub mogłoby spowodować obniżenie jakości mebla, załatwienie reklamacji może nastąpić za zgodą Kupującego przez obniżenie ceny mebla, którego reklamacja dotyczy.
 2. Koszty wynikające ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji obciążają Kupującego, w tym w szczególności: ewentualny koszt transportu, dodatkowych ekspertyz przeprowadzonych na życzenie Kupującego, koszt odbioru mebla.
 3. Nie należy montować uszkodzonych elementów mebli. Ewentualne ich wady należy zgłosić przed montażem. W przeciwnym razie nie będą one podlegać reklamacji.
 4. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian: konstrukcyjnych, kolorystycznych, wzornictwa, wymiarów i funkcji mebli.
 5. Meble prezentowane w aktualnych informatorach Producenta nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i znajdujące się na tym terytorium w czasie załatwiania reklamacji.
 7. Nie będą wydawane duplikaty karty gwarancyjnej.

Gwarancją nie są objęte

 1. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu, użytkowania, konserwacji, czyszczenia oraz przechowywania mebli.
 2. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia mebli oraz złego montażu (otarcia, rozdarcia, zarysowania, pęknięcia itp.) , jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności.
 3. Wady, uszkodzenia, braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie.
 4. Niewielkie różnice w wymiarach rzeczywistych mebli w stosunku do wymiarów podanych w aktualnych informatorach Producenta.
 5. Uszkodzenia mechaniczne.
 6. Zalania mebli wodą i innymi cieczami.
 7. Szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta.
 8. Uszkodzenia wynikłe z naprawy bądź przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie.
 9. Zabarwienia mebli odzieżą lub innymi barwnikami.
 10. Meble, których obniżono cenę przy zakupie.

Cechy naturalne nie podlegające gwarancji

 1. Zmiany zachodzące naturalnie, podczas normalnej eksploatacji mebla.
 2. Nierównomierne wybarwienie,  różnice  w  usłojeniu oraz odcieniu elementów drewnianych wynikające z naturalnych właściwości drewna.

Zasady konserwacji i użytkowania mebli

 1. Dla prawidłowego użytkowania mebli zawsze należy przestrzegać, aby pomieszczenie, w którym znajdują się było zabezpieczone przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, tj. zbyt wysoką, względnie niską temperaturą i wilgotnością powietrza oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 2. Meble należy użytkowa w pomieszczeniu zamkniętym, w którym temperatura waha się w granicach od 10 do 30 °C, a wilgotność względna powietrza od 40 do 60%.
 3. Meble należy ustawić w odległości nie mniejszej jak 1 m od czynnych urządzeń grzewczych.
 4. W celu przedłużenia estetycznego wyglądu powierzchni należy chronić je przed bezpośrednim działaniem wody oraz innych substancji szkodliwych, a także przed uszkodzeniami mechanicznymi i cieplnymi.
 5. Przy rozpakowaniu mebli nie należy używać ostrych narzędzi.
 6. Przy ustawianiu mebli należy wyregulować nogi oraz elementy funkcyjne.
 7. Nogi mebli należy zabezpieczyć np. filcem w celu uniknięcia uszkodzenia podłogi.
 8. Meble należy przenosić. Mebli nie należy przesuwać gdyż krawędzie nóg mogą spowodować uszkodzenia podłogi oraz same mogą ulec uszkodzeniu.
 9. Powierzchnie mebli z laminatu, PP oraz wykończone farbami można zmywać wilgotną, bawełnianą ściereczką, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie miękką, suchą ściereczką. Powierzchnie wykończone na połysk należy czyścić wyłącznie suchą, miękką ściereczką.
 10. Materiał obiciowy należy utrzymać w czystości.
 11. Zabrudzenia tkanin i Eko-skór czyścić miękką, bawełnianą ściereczką delikatnie nasączoną wodą. Należy unikać przemoczenia materiału obiciowego. Wilgoć usunąć suchą ściereczką.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium